Công ty Apex Đà Lạt

Những sản phẩm Công ty Sáng Tạo đã thiết kế & in ấn:

- Nhãn treo
+ Nhãn Ripe - Maternity wear
+ Nhãn Natalie N
+ Nhãn Assign
+ Nhãn Knit one
+ Nhãn Spirit...
Sang Tao Design has designed and printed some products such as:

- Hangtags and hangers
+ Ripe - Maternity wear
+ Natalie N
+ Assign
+ Knit one
+ Spirit...

Quay lại danh sách Khách hàng